nShift Integritetspolicy

Tack för att du kontaktar oss eller besöker nShift.com.

nShifts användningsvillkor (databehandlingsavtal) överensstämmer med den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR) och kunder som har accepterat dem genom att använda plattformen omfattas.

Denna policy förklarar vad, hur och varför vi samlar in information när du kommunicerar med oss eller besöker vår webbplats. Den förklarar också de specifika sätt på vilka vi använder och avslöjar denna information. Vi respekterar till fullo alla önskemål om konfidentialitet när det gäller personlig information som lämnas ut online, och vi är medvetna om behovet av lämpligt skydd och hantering av all personlig information som vi får. Vi säljer aldrig information om våra användare.

1. Definitions
Den nuvarande policyn bygger på följande definitioner:

Term Definition
Vi, oss, nShift Alla nShift-enheter
Personuppgifter

All information som rör en identifierad eller identifierbar fysisk person.
en identifierbar fysisk person är en person som direkt eller indirekt kan identifieras i en särskilt genom hänvisning till en identifierare, t.ex. ett namn eller ett identifikationsnummer, lokaliseringsuppgifter eller en onlineidentifierare.

Bearbetning Alla operationer eller uppsättningar av operationer som utförs på personuppgifter eller på uppsättningar av personuppgifter.
personuppgifter, oavsett om det sker på automatiserad väg eller inte, t.ex. genom insamling, registrering, organisera, strukturera, lagra, anpassa eller ändra, hämta, konsultera, använda, avslöjande genom överföring, spridning eller annat tillgängliggörande, anpassning. eller kombination, begränsning, radering eller förstörelse.
Samtycke Alla fritt givna, specifika, informerade och otvetydiga uppgifter om dina önskemål av genom vilken du, genom ett uttalande eller genom en tydlig bekräftande handling, godkänner den behandling av personuppgifter som rör dig.
Personuppgiftsansvarig Den part som bestämmer ändamålen och medlen för behandlingen av personuppgifter data.
Uppgiftslämnare Den person som personuppgifterna gäller.
Data Processor En annan enhet som behandlar personuppgifter för vår räkning.

 

I juridiska termer är vi personuppgiftsansvariga, medan du är den registrerade. Vi kan anlita andra enheter som databehandlare.

2. Tillämpningsområde
Denna policy gäller vår behandling av alla personuppgifter som du lämnar när du kommunicerar med oss eller interagerar med våra webbplatser och vår webbshop.

3. Rättslig grund för behandling av dina personuppgifter
Vår behandling av dina personuppgifter grundar sig på ditt avtal, samtycke eller legitimt intresse av affärsutveckling.
Du kan när som helst återkalla ditt samtycke. Observera att efter att ditt samtycke har dragits tillbaka kan det hända att vi inte längre kan tillhandahålla våra tjänster till dig.
Du kan själv bestämma om du vill acceptera eller vägra att samtycka till lagring av cookies i din webbläsare.

4. Webbplatsens ägare (personuppgiftsansvarig) och kontaktinformation
Våra webbplatser drivs och ägs av:
nShift Group AS
Org. nr: 979 306 725
E-post: dpo@nshift.com

5. Dataskyddsombud
Vi har utsett ett dataskyddsombud som du kan kontakta om du har frågor eller funderingar om följande
behandlingen av dina personuppgifter. Du kan nå dataskyddsombudet genom att skicka ett e-postmeddelande till:
DPO@nshift.com

6. Insamlad information
Alla nShifts aktiviteter, särskilt våra webb- och onlineaktiviteter samt våra marknadsföringskampanjer, följer lagstiftningen om dataskydd och datasäkerhet. Nedan beskrivs vilken information som kan samlas in när du kommunicerar med oss eller besöker våra webbplatser och hur den hanteras.
Vi lagrar personuppgifter från två olika källor på våra webbplatser: Personuppgifter som du aktivt lämnar till oss och personuppgifter som samlas in automatiskt genom användning av cookies.

A. Personuppgifter som du aktivt lämnar till oss: När du anmäler dig till våra nyhetsbrev, skickar ett meddelande via vårt kontaktformulär, gör ett köp i vår webbshop eller kommunicerar med oss på något sätt ger du oss aktivt personuppgifter som vi samlar in. Dessa personuppgifter kan omfatta ditt namn, din fysiska adress, e-postadress, IP-adress och telefonnummer. Genom att ge oss dessa personuppgifter samtycker du till att dessa personuppgifter behandlas av oss.

B. Personuppgifter som samlas in automatiskt: När du använder vår webbplats kan vi samla in personuppgifter om ditt besök och din surfning. Dessa personuppgifter kan omfatta din IP-adress, operativsystem, webbläsar-id, surfaktivitet och andra uppgifter om hur du interagerade med vår webbplats eller andra webbplatser. Vi samlar in dessa uppgifter med hjälp av cookies. Cookies är små textfiler som lagras lokalt i webbläsarens cache.
så att vi kan känna igen din webbläsare och/eller dator. Uppgifterna används för vissa viktiga funktioner för att få våra webbplatser att fungera ("förstapartscookies"), till exempel för att ge tillgång till säkra områden.
Förstapartscookies kan inte avvisas utan att det påverkar funktionen av våra webbplatser.
Dessutom används cookies för att skapa anonyma användarprofiler med hjälp av Google Analytics ("cookies från tredje part"). Cookies från tredje part kommer inte att slås samman med personuppgiftsprofiler och för personlig identifiering av besökare på våra webbplatser. Användaruppgifter används för att granska våra webbplatsers prestanda och göra förbättringar. Vi använder inte cookies från tredje part för reklam.
Du har rätt att bestämma om du vill acceptera eller avvisa cookies och du kan göra det genom din webbläsare. Det varierar från webbläsare till webbläsare, så gå till webbläsarens hjälpmeny för mer information.

7. System som används
Vi använder system från tredje part för att samla in och lagra personuppgifter:

- System för e-postmarknadsföring
Vi använder ett externt system för e-postmarknadsföring för att samla in prenumeranter till nyhetsbrevslistor som används för olika marknadsförings- och försäljningsändamål. Alla personuppgifter i e-postmarknadsföringssystemet samlas in via våra webbplatser och alla prenumerationer är föremål för dubbel opt-in.

- Webbutik
När kunderna gör beställningar i vår webbshop samlar vi in personuppgifter om kunderna och deras beställningar. Behandlingen av personuppgifter i samband med beställningar i webbutiken sker i syfte att utföra serviceleveranserna till kunden.

- ERP-system
För att utfärda fakturor för varor som köpts via vår webbshop samlar vi in personuppgifter (t.ex. referensnamn) om kunden i vårt faktureringssystem och ERP-system.

- Leveranshanteringssystem
För att kunna leverera varor som köpts via vår webbutik samlar vi in personuppgifter (t.ex. leveransadress) om kunden i vårt leveranshanteringssystem.

- Webbplats (popup-meddelanden)
nShift använder popup-meddelanden på våra webbplatser för att samla in prenumeranter till nyhetsbrevslistor som används för olika marknadsföringsändamål. Alla personuppgifter som samlas in via popup-meddelanden samlas in via nShifts webbplats och lagras direkt i systemet för popup-meddelanden.

- System för hantering av kundrelationer (CRM)
nShift använder ett CRM-system för att hantera personuppgifter om relationer som vi har när vi kommunicerar via e-post, telefon eller personligen. CRM-systemet används huvudsakligen i försäljningsrelaterade aktiviteter på nShift, där kommunikationen följs upp i CRM-systemet.

- System för kundtjänst (CS)
nShift använder ett CS-system för att hantera förfrågningar som skickas till oss av kunder, partners eller andra externa parter. Personuppgifter om den part som skickar in förfrågan lagras i detta system.
Kommunikation via e-post, telefon eller personligen loggas i syfte att behandla förfrågan.

- Telefonsystem
nShift använder ett telefonsystem som en integrerad del av vårt CS-system för att hantera inkommande och utgående samtal med kunder, partners och andra. Vi spelar inte in sådana samtal.

7. Användning av personuppgifter
Vi använder de personuppgifter vi samlar in för att marknadsföra våra tjänster till dig och skicka informations- och reklaminnehåll. Du kan sluta ta emot våra reklammejl genom att följa instruktionerna i mejlet för att avregistrera dig. Dessutom använder vi personuppgifterna för att fakturera kunder som har gjort en beställning i vår webbshop.

Vår rättsliga grund för att samla in och använda din information för att nå ut till dig är ett legitimt intresse och åsidosätter inte dina intressen i fråga om dataskydd eller grundläggande rättigheter och friheter. Vårt legitima intresse i det här fallet är att erbjuda dig innehåll som vi anser vara i linje med temat för din webbplats och som du skulle vilja publicera, vilket är anledningen till att vi måste behandla dina uppgifter.

Du har rätt att när som helst få tillgång till de personuppgifter som finns lagrade om dig och att få felaktiga uppgifter raderade eller rättade. Du kan när som helst kontakta oss om du har frågor om hanteringen av dina personuppgifter eller om du vill begära rättelse av personuppgifter som vi har lagrat. Se Frågor och svar
Klagomålsvägledning nedan.

8. Informationssäkerhet
Vi vidtar rimliga och lämpliga åtgärder för att skydda personuppgifter mot förlust, missbruk och obehörig åtkomst, avslöjande, ändring och förstörelse, med hänsyn till de risker som behandlingen innebär och personuppgifternas art. 

I händelse av en personuppgiftsincident kommer vi att meddela tillsynsmyndigheten utan onödigt dröjsmål och senast 72 timmar efter att vi fått kännedom om incidenten, såvida det inte är osannolikt att incidenten skulle innebära en risk för dina eller någon av våra användares och abonnenters rättigheter och friheter. Om överträdelsen dessutom sannolikt medför en hög risk för att dina rättigheter och din frihet, kommer vi att meddela dig utan onödigt dröjsmål med minst:
- Namn och kontaktuppgifter för dataskyddsombudet eller annan relevant kontaktpunkt,
- En beskrivning av de sannolika konsekvenserna av överträdelsen.
- En beskrivning av de åtgärder som vi har vidtagit för att åtgärda överträdelsen.

9. Frågor och vägledning för klagomål
Om du har kommentarer, frågor, funderingar eller invändningar om vår information och/eller hantering av dina personuppgifter eller om du vill få tillgång till, uppdatera, ändra eller radera dina personuppgifter, vänligen kontakta oss. Våra kontaktuppgifter finns i avsnitt 4.

10. Klagomål till en tillsynsmyndighet
Om du anser att vi behandlar eller har behandlat dina personuppgifter på ett olagligt sätt kan du lämna in ett klagomål till den norska tillsynsmyndigheten för dataskydd (Datatilsynet) eller till tillsynsmyndigheten i det land där du är medborgare.
Kontaktuppgifter till den norska tillsynsmyndigheten för dataskydd (Datatilsynet) finns här: www.datatilsynet.no.

11. Ändringar
Vi kan komma att ändra och uppdatera denna sekretesspolicy från tid till annan. Alla uppdateringar och ändringar träder i kraft omedelbart efter meddelande, vilket vi kan ge på vilket sätt som helst, inklusive men inte begränsat till att publicera en reviderad version av denna sekretesspolicy på vår webbplats.